Budowa pochylni dla niepełnosprawnych

Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy zabytkowym kościele parafialnym p.w.  Świętego Wojciecha biskupa I męczennika w Uhowie

Oś priorytetowa viii. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6 inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Cel projektu: zachowanie zabytkowego budownictwa sakralnego poprzez dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

  • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [szt.] – 1 szt.

WSKAŹNIK REZULTATU

  • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 31 osób

WYDATKI CAŁKOWITE: 137.515,11 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 136.015,11 zł

KWOTA I PROCENT DOFINANSOWANIA: 112.212,45 zł. (82,50 %)

CAŁKOWITE ŚRODKI WŁASNE PARAFII: 25.302,66 zł.

HARMONOGRAM PROJEKTU: 22.09.2022 – 31.05.2023