29 mar

V niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020 r.

* W piątek pierwszy piątek miesiąca. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Od godz. 9.00 będę odwiedzał osoby chore ze spowiedzią i Komunią św. Proszę zgłaszać osoby chore.
* W sobotę pierwsza sobota miesiąca. Mszę św. z godz. 14.00 z Domu Pomocy Społecznej odprawię w sobotę o godz. 14.00 w kościele.
* W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa. Nie będzie w tym dniu Drogi Krzyżowej.
* Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z Borowskich Żaków.
* W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z Borowskich Ciborów.
* Dziękuję za ofiary 400 zł. na kościół. Bóg zapłać.
* Ofiary na kwiaty do grobu pańskiego:
Borowskie Żaki 200 zł,
Borowskie Michały 560 zł,
ul. Borowska 210 zł.
* Można telefonicznie umówić się na spowiedź w kościele tel. 85 7153499
* Kościół przez cały dzień jest otwarty.

 

28 mar

Zarządzenie Metropolity Białostockiego na okres epidemii 26 marca 2020

Zarządzenie Metropolity Białostockiego na okres epidemii

| autor: ArchiBial.pl

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., Arcybiskup Metropolita Białostocki Tadeusz Wojda wydał zarządzenie odnośnie sprawowania czynności liturgicznych w stanie epidemii.

Zarządzenie Metropolity Białostockiego na okres epidemii
fot. © Wojciech Kitlas

 

Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Białostockiego
odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych
w stanie epidemii


Czcigodni i Drodzy Kapłani!

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znalazła się ludzkość na całym świecie z powodu epidemii koronawirusa. Doświadczenie innych krajów uczy, że jakiekolwiek pobłażanie pandemii niesie ze sobą dramatyczne skutki zarówno w ilości osób zakażonych, jak i w przerażającej liczbie zgonów.

Wobec tak wielkiego zagrożenia wszyscy musimy zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. W konsekwencji trzeba ograniczyć liczbę wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. W oparciu o Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Dekret i Notę Penitencjarii Apostolskiej z dnia 19 marca br. oraz WskazaniaPrezydium Konferencji Episkopatu Polski dla Biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach


w Archidiecezji Białostockiej wprowadzam następujące zarządzenia:

1. Zgodnie z kan. 87 §1 KPK, przedłużam dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 19 kwietnia br. na zasadach określonych w dekrecie z dnia 13 marca br.

Od dnia 25 marca w każdej Mszy św. lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem, oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, powinny to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościoła należy umieścić stosowną informację, jednocześnie przekazując ją wiernym drogą internetową.

Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających, należy rozważyć odprawienie każdej z intencji w osobnej celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.

W domach zakonnych w celebracjach Mszy św. i nabożeństwach pasyjnych mogą uczestniczyć jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób przychodzących z zewnątrz.

Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. Należy ją ograniczyć do jednej, tj. III stacji na cmentarzu. Uczestniczy w niej najbliższa rodzina (Obrzędy pogrzebu, s. 176). Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację tę może poprzedzić procesja od bramy cmentarza. W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby objęte kwarantanną. Po nabożeństwie na cmentarzu należy zaprosić rodzinę na odprawienie Mszy św. pogrzebowej w kościele lub ustalić jej późniejszy termin.

Tak jak do tej pory, wiernych zachęcam do uczestnictwa we Mszy św., rekolekcjach wielkopostnych i innych nabożeństwach za pośrednictwem środków społecznego przekazu. W ciągu dnia kościoły mają pozostawać otwarte dla indywidualnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu.


2.
Należy stworzyć wiernym możliwość do spowiedzi indywidualnej. Chociaż właściwym miejscem sprawowania sakramentu pojednania jest konfesjonał, to w obecnych warunkach sakrament ten można sprawować poza konfesjonałem, np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.

Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.

Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.

Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach należy zorganizować dni skupienia z nabożeństwami pokutnymi i indywidualną spowiedzią.

3. Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego (por. normy zawarte w Obrzędach Pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich, wyd. 2, Katowice 2010, n. 39). Nie jest też możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów.

4. Należy przypomnieć wiernym, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie, przynositakże przebaczenie grzechów śmiertelnych. Ma on jednak zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.

Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny. (Załącznik nr 1).

5. Należy wyjaśnić wiernym, że w wykładni trzeciego przykazania kościelnego: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020).

6. Prawo kanoniczne dopuszcza przyjmowanie Komunii św. do ust i na rękę. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię św. na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii św. udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię św. do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię św. na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię św. na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie.

Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie poproszą o udzielenie Komunii św. poza liturgią, należy to uczynić zgodnie z przewidzianym obrzędem (por. Komunia Święta i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą św., Katowice 1985, s. 16-36), z wyjątkiem:

 • Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym,
 • Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.


7. Sakrament chrztu św. należy sprawować z zachowaniem środków ostrożności co do kontaktu bezpośredniego. Zgodnie z przepisami liturgicznymi może on być sprawowany poza Mszą św., w obecności najbliższej rodziny. Zgodnie z tradycją Kościoła chrzest katechumenów może mieć miejsce również w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Organizacja Triduum Sacrum

W związku z ograniczeniem zgromadzeń religijnych do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę, należy przypomnieć wiernym, że uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Dlatego zachęcam wszystkich wiernych naszej Archidiecezji do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła w celebracji Świętego Triduum za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu, w tym serwisu internetowego Archidiecezji ArchiBial.pl i kanału YouTube ArchiBial Media.

1. Wielki Czwartek:

 • Msza św. Krzyżma odbędzie się bez udziału kapłanów. Święte oleje do przekazania wszystkim parafiom będzie można odebrać w późniejszym czasie. Do tego czasu korzystamy nadal z Olejów pobłogosławionych przed rokiem. W przypadku ich braku, nowo pobłogosławione Oleje można będzie odebrać przy katedrze (sala n. 12) w Wielki Piątek w godz. 10.00-12.00. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w późniejszym terminie.
 • We Mszy św. Wieczerzy Pańskiej opuszcza się obrzęd umywania nóg i procesję do ołtarza wystawienia. Najświętszy Sakrament ma być przechowywany w tabernakulum. W tym roku nie organizuje się ołtarza wystawienia, tzw. ciemnicy.

2. Wielki Piątek:

 • Liturgia Wielkiego Piątku we wszystkich parafiach powinna rozpocząć się o godz. 15.00. Obecni na liturgii adorują Krzyż przez przyklęknięcie. Do wezwań Modlitwy Powszechnej należy dołączyć specjalną intencję za chorych, zmarłych, znajdujących się w sytuacji zagubienia (por. Missale Romanum, s. 314, n. 13). (Załączniki nr 2 i 3).
 • Na zakończenie Liturgii Męki Pańskiej, Najświętszy Sakrament przenosi się do Grobu Pańskiego i wystawia do indywidualnej adoracji. Rozpoczyna się Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego.

3. Wielka Sobota:

 • Zachęca się do korzystania z możliwości indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
 • Nie organizuje się tradycyjnego święcenia pokarmów. Pobłogosławienia pokarmów dokonują wierni w domach przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z księgą Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2001, nn. 1347-1350; (Załącznik nr 4). Tekst tego obrzędu należy podać na stronie internetowej parafii, ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele; będzie on zamieszczony również na stronie internetowej Archidiecezji.
 • Jeśli zaistnieje konieczność poświęcenia wody na prośbę wiernych, czynimy to indywidualnie. Nie święcimy wody w celu pozostawienia jej w dużym pojemniku w kościele lub przed kościołem.

4. Niedziela Zmartwychwstania:

 • W celebracji Wigilii Paschalnej, przy Liturgii światła należy pominąć rozpalanie ogniska oraz zapalanie świec wiernych. W praktyce, liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje Liturgia Słowa. W czasie Liturgii chrzcielnej należy opuścić Litanię do Wszystkich Świętych i Błogosławieństwo wody chrzcielnej, a tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Pomija się pokropienia wiernych wodą święconą. Odmawia się modlitwę powszechną. Potem następuje Liturgia Eucharystyczna.
 • W Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie święci się wody i w związku z tym nie używa się pokropień. Nie ma też procesji rezurekcyjnej.

Pozostałe zarządzenia

1. Zostaje odwołany Dzień Młodzieży zaplanowany na sobotę 4 kwietnia br.

2. Zostaje odwołany Zjazd Paschalny w sobotę 18 kwietnia br.

3. Informacje w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania i Pierwszych Komunii św. w parafiach zostaną podane po Świętach Wielkanocnych.

4. Urzędy archidiecezjalne, w tym kurialne będą zamknięte do odwołania. Sprawy pilne będą załatwiane drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem poczty.

Powyższe zarządzenie należy umieścić w gablotach, na stronach internetowych i w parafialnych portalach społecznościowych.

Drodzy Kapłani,

Wyrażam Wam moją ogromną wdzięczność za posługę w trudnych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Ufam, że to nieznane nam doświadczenie wiary, zaowocuje jeszcze większym pragnieniem spotkania z Jezusem Chrystusem oraz ożywieniem naszej wiary.

Proszę też o modlitwę w intencji chorych oraz tych, którzy na różne sposoby walczą z epidemią koronawirusa. Zmarłych niech Pan przyjmie do swojej chwały.

Wszystkich otaczam modlitwą i z serca Wam błogosławię.

Abp Tadeusz Wojda SAC
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

Białystok, dnia 26 marca 2020 roku


Arcybiskup Tadeusz Wojda

24 mar

Intencje mszalne 24.03.2020-03.04.2020

Wtorek 24.03.2020

7.00 +Jan Kusznerko
7.30 +Zdzisław Grądzki od odnowy w Duchu Świętym

Środa 25.03.2020

7.00 +Kazimierz Perkowski 7 rocz.
14.00 DPS +Bolesław, Genowefa, Władysława, Leon Manoś
17.00 +Edmund Januszewicz

Czwartek 26.03.2020

7.00 +Bogdan Majewski
7.30 +Jadwiga Gaińska 7 dz.

Piątek 27.03.2020

9.00 +Franciszek Borowski od róży mężczyzn z Borowskich Michałów
11.30 +Wiesława Płońska
17.00 +Antoni, Edward, Janina, Stefania i Jan

Sobota 28.03.2020

9.00 +Mieczysław Halicki
11.30 +Wiesława Płońska
14.00 DPS +Halina 1 rocz. i Czesław Kalinowscy
17.00 +Janina i Tadeusz Rożko

Niedziela 29.03.2020

9.00 +Teresa Kusznerko 1 rocz.
11.30 +Albertyna, Jan Rożko, Jadwiga i Henryk Toczko
18.00 +Janina i Stanisław Kubala

Poniedziałek 30.03.2020

7.00 +Antoni Bartoszuk

Wtorek 31.03.2020

7.00 +Henryk Kowalewicz

Środa 1.04.2020

7.00 +Helena, Apolonia, Apolonia, Stanisław i Kazimierz

Czwartek 2.04.2020

7.00 +Edward Barańczuk 8 rocz.
7.30 W intencji przebłagalnej i o bł. Boże

Piątek 3.04.2020

7.00 +Weronika, Stanisław, Czesław i Franciszek rodz. Kurstak
18.00 +Marianna Olędzka 4 rocz.

 

22 mar

IV niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 r.

* W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Msze św. o godz.    7.00, 14.00 w DPS i 17.00. Zachęcam do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
* Rekolekcje w naszej parafii są przełożone na późniejszy czas. W piątek i sobotę odprawię Msze św. według przyjętych intencji 9.00, 11.30 i 17.00, w sobotę także o 14.00 w DPS.
* W przyszłą niedzielę rozpoczyna się okres pasyjny Wielkiego Postu.
* Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul. Kościelnej.
* W sobotę o godz. 10.00 do sprzątania kościoła zapraszam z Borowskich Żaków.
* Dziękuję Tomaszowi Januszyk za ofiarowanie świecy paschalnej.
* W związku ze zmianą czasu od Msza św. w niedzielę o godz. 18.00.
* Dziękuję za ofiarę 200 zł. na kościół. Bóg zapłać.
* Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej będzie w 2021 roku.
* Bierzmowanie  będzie w późniejszym terminie.

15 mar

III niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020 r.

* W środę dzień imienin księdza Abp Edwarda Ozorowskiego. Polecamy do w modlitwie.
* W czwartek Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Msze św. o godz. 7.00 i 17.00.
* Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul. Kościelnej.
* W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. Kościelnej od strony Domu Kultury.
* Dziękuję za ofiary złożone w tygodniu na kościół 300 zł. Bóg zapłać.
* Od poniedziałku przez cały tydzień(oprócz w tym tygodniu czwartku i piątku)od godz. 17.00 do 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zachęcam w ciszy do modlitwy by ustała epidemia koranawirusa. Będę w tym czasie spowiadał.
* Droga Krzyżowa w piątek dla dorosłych będzie. Dla dzieci drogi krzyżowe odwołane.

 

13 mar

Intencje mszalne 13.03.2020-23.03.2020

Piątek 13.03.2020

7.00 +Marianna i Tadeusz Jeneralscy
7.30 +Krystyna Matysiuk 7 dz.

Sobota 14.03.2020

7.00 +Helena i Stanisław Karpowicz
14.00 DPS Dziękczynna za 92 lata życia Małgorzaty o zdrowie i bł. Boże

Niedziela 15.03.2020

9.00 +Franciszek i Aleksandra Hryniewiccy
11.30 +Zbigniew Szyluk
17.00 +Józef, Władysława i syn Józef

Poniedziałek 16.03.2020

7.00 +Marianna i Stanisław
7.30 +Teresa Romanowicz 30 dz.

Wtorek 17.03.2020

7.00 +Michał Szczerba 5 rocz.
7.30 +Zdzisław Grądzki od Odnowy w Duchu Świętym

Środa 18.03.2020

7.00 +Krystyna Miłosiewicz 14 rocz.
7.30 +Robert Kruszewski 30 dz.

Czwartek 19.03.2020

7.00 +Marianna i Antoni Kamińscy
17.00 +Józef Miśko

Piątek 20.03.2020

7.00 Msza przebłaglana za grzechy rodziny i dzieci

Sobota 21.03.2020

7.00 +Józef Bogusz
14.00 DPS +Genowefa, Bolesław Manoś

Niedziela 22.03.2020

9.00 +Józef, Anna, Feliks i Jadwiga Haliccy
11.30 Dziękczynna za łaskę chrztu prośbą o bł. Boże dla Weroniki
17.00 +Janina i Józef Dunaj

Poniedziałek 23.03.2020

7.00 +Jerzy Prokopowicz
7.30 +Andrzej Mitrosz od wychowawcy kl. III a

 

08 mar

II niedziela Wielkiego Postu 8.03.2020 r.

* Ofiary złożone dziś do puszek przeznaczone są na misje.
* W piątek 13 marca 7 rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę piotrową. Polecamy go w modlitwie Panu Bogu.
* Dzisiaj o godz. 15.00 w kościele spotkanie z kandydatami na ministrantów.
* Dziękuję za sprzątnięcie kościoła z ul. Szkolnej i Cmentarnej.
* W sobotę godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. Kościelnej od strony rzeki.

 

01 mar

Intencje mszalne 01.03.2020-12.03.2020

Niedziela 1.03.2020

9.00 O zdrowie i bł. Boże dla Wiesława, Małgorzaty i dzieci
11.30 +Helena Januszyk
17.00 +Stefan, Zofia, Katarzyna, Franciszek, Antoni Kowalewicz

Poniedziałek 2.03.2020
7.00 +Helena, Apolonia, Apolonia, Stanisław, Kazimierz
7.30 O zdrowie dla Ignacego

Wtorek 3.03.2020

7.00 O zdrowie i bł. Boże dla Wacławy

Środa 4.03.2020

7.00 +Michał, Anna Tomkiel

Czwartek 5.03.2020

7.00 +Zdzisław Bogusz 4 rocz.
7.30 Irena Rynkowska 30 dz.

Piątek 6.03.2020

7.00 Bronisław Januszyk
14.00 DPS +Jadwiga i Franciszek Goździk

Sobota 7.03.2020

7.00 +Pelagia Kamieńska
14.00 DPS +Irena i Stanisław Wiśniewscy

Niedziela 8.03.2020

9.00 +Władysław Halicki
11.30 O zdrowie i bł. Boże dla Andrzeja i Nataniela
17.00 +Zenon, Anna, Mateusz i Władysław

Poniedziałek 9.03.2020

7.00 +Anna i Józef Zawada rodz. Zawadów i Wojciuków
7.30 +Bolesława, Kazimierz Muszyńscy i Danuta Sobolewska

Wtorek 10.03.2020
7.00 +Krystyna Dębicka
7.30 +Zdzisław Grądzki Msza od Odnowy w Duchu Świętym

Środa 11.03.2020

7.00 +Kazimierz Szczerba, Adolf i Janina
7.30+Zdzisław Grądzki 30dz.

Czwartek 12.03.2020

7.00 +Franciszek Średziński i Krzysztof, Maria i Helena Leszczyńskie
7.30 +Zdzisław Grądzki Msza św. od Odnowy w Duchu Świętym

 

01 mar

I niedziela Wielkiego Postu 1.03.2020 r.

Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby Archidiecezji.
W środę Uroczystość św. Kazimierza Królewicza.
W piątek pierwszy piątek miesiąca. Msze św. o godz. 7.00, 14.00 w DPS, o 17.00 Droga Krzyżowa. Osoby chore będę odwiedzał z Komunią św. od godz. 9.00.
W sobotę pierwsza sobota miesiąca.
W przyszłą niedzielę puszka na misje.
Intencja dla kół żywego różańca: „O trzeźwość w naszych rodzinach”.
Dziękuję za sprzątniecie kościoła z ul. Sportowej.
W sobotę o godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszam z ul. Szkolnej i Cmentarnej.